Archive for Февраль 2015

WebPlotDigitizer

Февраль 16, 2015

Web based tool to extract data from plots, images, and maps

http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer/